Наукова робота

 

    Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку медичної науки, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

 

           
Основні форми наукової діяльності професорсько- викладацького складу кафедри:
- виконання науково-дослідної роботи ;
участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
- стажування професорсько-викладацького складу кафедри в медичних та навчальних закладах України та зарубіжних країн;
- наукове співробітництво із медичними установами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
- підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора медичних наук аспірантами і викладачами кафедри;
- написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей  тощо;
- залучення студентів до наукової роботи.

У даний час професорсько-викладацький склад кафедри педіатрії №2 проводить науково-дослідну роботу :
1. «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» в рамках міжкафедральної університетської науково-дослідної роботи
;
2. «Вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків» 
в рамках науково-практичної програми Асоціації педіатрів України;

            За результатами НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» обґрунтувано комплекс заходів діагностично-лікувальної допомоги новонародженим з порушенням адаптації та перинатальною інфекційною патологією; виділено незалежні предиктори формування несприятливого наслідку перинатальної інфекційної патології у новонароджених; створено клініко-прогностичної моделі ранньої діагностики та попередження розвитку перинатальної інфекційної патології в ранньому неонатальному періоді, встановлено клініко-діагностичні критерії порушень нервової системи у новонароджених в ранньому неонатальному періоді за допомогою нейрофункціональних методів дослідження з наступною корекцією та визначення ймовірного прогнозу; сформувано диференційовані лікувально-реабілітаційні заходи для дітей з порушенням адаптації в ранньому неонатальному періоді. 
           На 5-му Конгресі Європейської академії педіатричних товариств (EAPS) у м. Барселона (Іспанія) були представлені результати використання показників окисного стресу й апоптичної активності нейтрофілів для діагностики ступеня тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.
             За результатами НДР кафедри «Вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків», встановлено, що поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка серед підлітків з первинною артеріальною гіпертензією становить 7,3 % незалежно від статі. При надлишковій масі тіла або ожирінні поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка зростає вдвічі (до 15,8 %). Таким чином, надлишкову масу тіла або ожиріння можна вважати предиктором розвитку гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. Поширеність ретинопатії у хворих на артеріальну гіпертензію підлітків складає 22,7 %. Ні стать, ні надлишкова маса тіла або ожиріння на епідеміологію ретинопатії не впливають. Окрім цього були верифіковані діагностично значущі маркери метаболічного синдрому у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. Застосування запропонованого алгоритму діагностики метаболічного синдрому сприятиме своєчасному виявленню метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням задля обґрунтованого підходу до ведення такої групи пацієнтів і запобігання розвитку асоційованих захворювань. Отримані дані були представлені на X Конгресі педіатрів України.
             
Впродовж 2009-2010 років кафедра брала участь у міжнародному 
епідеміологічному дослідженні протокол № H 09-116 RSV Survey in CEE, 
версія 3 від 18 серпня 2009 року) з виявлення інфікування  респіраторно-
синцитіальним вірусом як причини інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей 
віком до 1 року в країнах Центральної та Східної Європи.  Результати НДР 
доповідалися  на 5 науково-практичних конференціях України та Польщі, 
опубліковані у фахових виданнях.
            Щорічно викладачі кафедри спільно з колегами з кафедри дитячих хвороб організовує науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології».

            Під керівництвом проф. Павлишин Г.А. захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: 
  • Ковальчук Т.А. «Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку». 
  • Сарапук І.М. «Апоптична активність та ендотелій-залежні фактори у визначенні прогностичного виходу негоспітальних пневмоній у дітей
    • раннього віку». 
  • Козак К.В. «Удосконалення методів ранньої діагностики метаболічного синдрому у дітей з надлишковою вагою тіла та ожирінням».
  • Сковронська А.О. «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції метаболічних порушень при ураженнях нервової системи у новонароджених різного гестаційного віку»
  • Слободян О.І. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ранньої діагностики кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей і підлітків».
             Студенти активно залучаються до роботи у науковому гуртку кафедри. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця.