Публікації

З/п

Назва

Харак

тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1.

Холінергічний контроль серцевої діяльності тварин різної статі в умовах гіпертиреозу

друк.

Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С.48.

1с.

Н. Коляда

2.

Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при адреналіновій міокардіодистрофії

друк.

Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С.50.

1с.

Н. Коляда

3.

Особливості холінергічних реакцій серця різної статі при гіпертиреозі

друк.

Тези доп. 3-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.301.

Н. Коляда

4.

Рівень піровиноградної кислоти в тирео­токсич­ному серці тварин різної статі

друк

Тези доп. 3-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.302.

1с.

Н. Коляда

5.

Особливості клітинного імунітету у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит

друк.

Тези доп. 3-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.218–219.

2с.

С. Балашко

М. Ящук

Ю. Панасюк

А. Дзісяк

6.

Піровиноградна кислота в тиреотоксичному серці тварин різної статі

друк.

Тези доп. 54-ї Науково-медичної конференції студентів і молодих вчених. – 20–23 квітня. –  Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця. – 1999. – С.103-104.

2с.

Н. Коляда

7.

Особенности вегетатив­ной регуляции сердечной деятельности у гиперти­реоидных самцов и самок

друк.

Тезисы Международной научной студенческой конференции «Актуаль­ные проблемы совре­менной медицины-99». – 14-16 апреля. – Минск: МГМИ. – 1999. – С.33.

1с.

Н. Коляда

8.

Стать визначає особли­вість холінергічних реакцій серця при міокардіодистрофіях різного ґенезу

друк.

Тези доповідей 53-ї Студентської наукової конференції. – 18-19 квітня. – Ужго­роді. – 2000. – С.12–13.

1с.

Н. Коляда

9.

Статеві відмінності холінергічної регуляції серця тварин з гіпер- та гіпотиреоїдними станами

друк.

Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих уче­них. – 11–13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.346–347.

2с.

Н. Коляда

10.

Профілактика злукової кишкової непрохідності у дітей: диференційований підхід

друк.

Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 11-13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.50.

1с.

Немає

11.

Порівняння динаміки вмісту пірувату в тканинах серця самців і самок в умовах розвитку дистрофії міокарду

друк.

Тези доп. наукової сту­дентської конференції. – 15-17 вересня. – Дніпропетровськ. – 2000 – С.86.

1с.

Н. Коляда

12.

Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного ґенезу

друк.

Вісник наукових досліджень. –2001. – №3. – С.75–76.

(фахове видання)

 

2с.

В.В.Файфура

М.Р. Хара

Л.М.Сас

Н.С. Коляда

13.

Стан серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей

 

друк

Тези доп. 5-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмед­книга, 2001. – С.47.

1с.

Немає

14.

Оцінка функціонування серцево-судинної сис­теми у дітей з інсулін­залежним цукровим діабетом

друк.

Вестник физиотерапии и курортологии. Материали  всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої кардіо­ревматології». – 911 квітня. – 2002. – Т.8, №1. – С. 27.

1с.

І.С. Сміян

15.

Особливості вегетатив­ного гомеостазу у дітей з цукровим діабетом

 

друк.

Тези доп. 6-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених.  – 21–23 травня. Тернопіль. –  2002. – С.62.

1с.

Немає

16.

Можливості функціо­наль­них методів дослід­ження в діаг­нос­­тиці діа­бе­тичних карді­альних ускладнень у дітей

 

 

друк.

Збірник наукових праць XLV під­сум­кової (міжре­гіо­наль­­ної) науково-прак­тичної конфе­рен­ції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної меди­ци­ни».  – 7 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига, 2002. – С. 105.

1с.

Немає

17.

Стан вегетативної нервової системи при цукро­вому діабеті у дітей

друк.

 Тези доп. 1-ї Міжна­род­ної конференції «Аналіз варіабе­ль­­­ності ритму серця в клі­ніч­ній прак­тиці». – 24–25 жовтня. – Київ: Вид-во Ін-ту герон­тології, 2002. – С. 106–107.

2с.

І.С. Сміян

18.

Особливості центральної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом 

 

друк.

Тези доп. IV Української конфе­ренції молодих вчених, присвяченої пам’яті академіка Воло­димира Веніаміновича Фролькіса. 24 січня. – Київ, 2003. – С. 58.

1с.

Немає

19.

Взаємозв’язок кардіоваску-лярних ускладнень цукрового діабету з кальцієвим гомеостазом у дітей

друк.

Педіатрія, акушество та гінекологія. – 2003. – №5. – С. 38–40.

(фахове видання)

3с.

І.С. Сміян

20.

Хронічний холе­цисто­хо­лангіт у дітей з енде­міч­ним дифузним зобом

друк.

Матеріали науково-практичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­респондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна. – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2004. – С. 132–133.

2с.

Л.Б.Романюк

Л.М. Гнецько

С.О. Никитюк

21.

Структура захво­рювань шлунково-кишкового тракту при цукровому діабеті у дітей

друк.

Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­р­еспондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмед­кни­га. – 2004. – С. 132–133.

2с.

І.С.Сміян,

Л.Б.Романюк

22.

Структура діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей

друк.

Перина­то­ло­гія та педіатрія. – 2004. – №1. – С. 54–56.

(фахове видання)

3с.

Немає

23.

Прояви діабетичної міокардіопатії у дітей

 

друк.

Матер. VІІ Між­на­род­но­го медичного конгресу сту­дентів і молодих учених, приуроченого до 150-літ­тя від дня народження І. Я. Гор­бачевського. – Терно­піль: Укрмедкнига. 2004. – С. 100.

1с.

Немає

24.

Оцінка ефективності ком­­­бі­нованого при­зна­чен­ня мілдронату та ізодибуту в дітей з почат­ковими проя­ва­ми діабе­тичної міокардіопатії

друк.

Прак­тична медицина. – 2005. – том ХІ, №3. – С. 77–81.

(фахове видання)

 

5с.

Немає

25.

Ультразвукова діа­гнос­­ти­ка діабе­тич­ної міокар­діо­патії у дітей

друк.

Перинато­логія та педіатрія. – 2006. – №1. – С. 71–79.

(фахове видання)

9с.

Немає

26.

 

 

Оцінка ступеня тяжкості діабетичної міокардіо­патії у дітей

друк.

Проблеми ендокринної патології. – 2006. – №2. – С. 4–7.

(фахове видання)

4с.

І.С. Сміян

ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

27.

Остеопенічні стани в дитячій ендокринології

друк.

Ліки Укра­їни. – 2007. – лютий. – С. 38–43.

(фахове видання)

6с.

І.С. Сміян

28.

Роль вегетативних порушень у розвитку ангіопатій при цукровому діабеті 1 типу у дітей 

друк.

Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції «Меди­­ко-соціальні проблеми дитячого віку. – 12–13 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2007 . –  С. 113 –114.

2с.

І.С. Сміян

29.

Діабетична кардіоміопатія у дітей

друк.

Монографія. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007

240 с.

І.С. Сміян

 30.

Вплив вегетативних порушень на пери­фе­ричну гемодинаміку у дітей з цукровим діабетом першого типу

друк.

Перинатологія та педіатрія. – 2008. – №1 (33). – С. 88–92.

(фахове видання)

5 с.

Немає

31.

Можливості ранньої діагностики діабетичної кардіоміопатії

друк

Матеріали всеукраїнської науково-прак­тичної кон­фе­ренції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей і підлітків». –- 3–4 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2008. – С. 129 –132.

4с.

Немає

32.

Кардіоміопатія у дітей,  хворих на цукровий діабет 1 типу

 

друк.

Клінічна ендокрино­логія.  Матеріали науково-прак­тичної конфе­ренції «Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології». – 17–18 квітня. – Львів. – 2008. – №2. – С. 17.

1 с

Немає

33.

Остеопенічні стани в дитячій ендокринології

друк.

Ліки Укра­їни. – 2008. – №4 (120). – С. 74–78.

(фахове видання)

5с.

І.С. Сміян

34.

Основні принципи реабілітації дітей з діабе­тичною кардіоміопатією

друк

Медична гідрологія та реабілітація. – том 6, №1. – 2008. – С. 40–46.

(фахове видання)

6 с.

Немає

35

Особливості централь­ної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом

друк.

Збірник матеріалів під­сум­кової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 13 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 100.

1 с.

Немає

36.

Роль негативного кальцієвого обміну в розвитку діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей

Друк

Матеріали все­укра­їн­ської науково-прак­тич­ної конференції «Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку». – 11 –12 вересня. – Тернопіль. – 2008. – С. 14–15.

І.С. Сміян

37.

Вегетативні розлади у дітей з цукровим діабетом

друк.

Перинатологія, аку­шерство та гінекологія. Матеріали V конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії». ­– 15 –17 жовтня. – Київ. – 2008. – С. 112 – 113.

2с.

І.С. Сміян

38.

Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево-судинних ускладнень у дітей

Друк.

Актуальні проблеми перинатології, аку­шерства та гінекології. – 2008. – №2. – С. 16–18. (фахове видання)

3 с.

І.С. Сміян,

 О.Є. Федорців

Л.А.Волянська

С.С. Левенець

39.

Особливості вегетативних розладів у дітей з цукровим діабетом

друк.

Здоров’я дитини. – 2008. – №6. – С. 27–30. (фахове видання)

3 с.

І.С. Сміян

40.

Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення

друк.

Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 16–19. (фахове видання)

5с.

І.С. Сміян

О.Є. Федорців,

Е.І. Бурбела,

Л.А Волянська

та інші

41.

Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології

друк.

Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 20–23. (фахове видання)

3с.

І.С. Сміян

Л.А Волянська

Е.І. Бурбела,

Л.В. Бугель

42.

Взаємозв'язок вегетативних порушень з діабетичною периферичною поліневропатією у дітей

друк.

Збірник матеріалів підсумкової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 4 червня. – Терно­піль: Укр­медкнига. – 2009. – С. 105.

1с.

Немає

43.

Особенности поликлинической помощи детскому населению Западной Украины в современных условиях

електр

Сборник материалов XIV Конгресса педиатров России с международным участием. Актуальные проблемы педиатрии. – 15–18 февраля. – Москва. – 2010.

1 с

Н.Л. Червона,

И.О. Багирян,

Т.О. Воронцова,

С.С. Левенец

44.

Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет 

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 37–40.

(фахове видання)

4 с.

І. С. Сміян,

Г.А. Павлишин

І. О. Багірян,

І. Є. Сахарова

та інші

45.

Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 22–24.

(фахове видання)

3 с

Г.А. Павлишин

І.О.Багірян

В.В. Павліковська

Т.О. Воронцова

та інші

46.

Етіологічні фактори виникнення цукрового діабету І типу у дітей

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2010 – №1 – С. 57– 59.

(фахове видання)

3 с

І.Є Cахарова

Є.Ф. Бузько

Л.А. Качор

Л.М. Гнецько

М.І. Кінаш

47.

Сучасні ообливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку

 

друк

Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".­ – 17 червня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С 110-111.

1 с

Г.А. Павлишин,

Р.М. Сабала,

В.Б. Фурдела,

І.О. Багірян,

та інші

48.

Лікувальне харчування HUMANA при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції

друк

Педіатрія, акушерство та гінекологія 2010. – №4. Матеріали 12-го з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». –  12-14 жовтня. – Київ. – 2010 – С. 111–112.

2 с

С.О. Никитюк,

Л.З. Вонс,

С.С. Левенець,

Р.М. Сабала,

І.О. Багірян

Н.Л. Червона

49.

Патоморфологічний субстрат шлуночкових розладів ритму та провідності при цукровому діабеті І типу

друк

Матеріали XIII конгресу світової федерації українських лікарських товариств.  – 30 вересня – 03 жовтня. – Львів. – 2010 –  С.687

1 с

М.Я. Фурдела

Я.Я. Боднар

І.І. Луців

 

50.

Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих  дітей (огляд літератури)

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2(8). – С. 117–119

(фахове видання)

3 с

Г.А. Павлишин,

А.П. Філюк,

С.В. Євтушенко,

І.Є. Сахарова,

С.О. Никитюк,

та  інші

51.

Increasing awareness of Maple syrup urine disease promotes early diagnosis and timely screening

 

друк

Матеріали XV Між­на­род­ного конгресу студентів та молодих вчених. – 27–29 квітня. – Тернопіль: Укрмедкнига.  – 2011. – С. 135.

1 с

Natalia Mouravska

52.

Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей

 

друк

Матеріали конференції  «Таврический медико-биологический вестник» – 2011. – Т. 14, № 2(54). – С. 165.

1 с

Г.А. Павлишин,

Т.А. Ковальчук,

 І.Є. Сахарова,

Н.Ю. Лучишин,

С.О. Никитюк

53.

Проблема респіраторно – синцитіальної вірусної інфекції у дітей раннього віку

 

друк

Матеріали ІІ наукового симпозіуму “Імуно­па­то­логія при респіраторних захворюваннях”. –   06 – 07 жовтня. – Київ. –  2011. – С. 29-30.

2 с

Г.А. Павлишин,

І.Л. Горішна

54.

Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку 

 

друк

Збірник матеріалів конференції “Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфек­цій­ними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі” (читання присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського. – 13 – 14 жовтня. – Київ. – 2011 – С. 36 –37.

2 с

Г.А. Павлишин,

І.Л. Горішна,

І.Є. Сахарова,

С.О. Никитюк

55.

Психологічна складова здоров’я дітей дошкільного віку

 

друк

Матеріали VII конгресу педіатрів України  “Актуальні проблеми педіатрії”, 11 – 13 жовтня. – Київ. – 2011.– С. 119.

1 с

Г.А. Павлишин,

Н.Ю. Лучишин,

Т.А. Ковальчук,

І.Є. Сахарова,

 та інші

56.

The problem of respiratory syncytial virus infection in infants

 

друк

Scientific conference “Childhood astma: epidemiology and prevention”. 8 – 11 september,Krakow. – 2011 p. 28.

1 с

H. Pavlyshyn,

I. Gorishna

57.

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у практиці неонатолога

 

друк

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т.2, №1(3). – С. 116–119.

4 с

Г.А. Павлишин

А.П. Філюк

Ю.А. Гарбуз

Л.А. Качор

 З.В. Король

58.

Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння

друк

Антиейнджинг. – №2–3. – 2012. – 47–51.

4 с

Г.А. Павлишин,

В.Б. Фурдела,

О.Я. Самсон

61.

Ожиріння та артеріальна гіпертензія як складові метаболічного синдрому 

 

друк

Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня. – Тернопіль. – 2012.  – С. 156.

1 с

Г.А. Павлишин

К.В.Левандовська

62.

Роль вегетативних нарушений в развитии диабетической ангиопатииу детей

 

друк

Материалы  IV конгресса педиатров стран СНГ “Ребенок и общество: проблеми здоровья, развития и питания ”. – 25 – 26 апреля. –  Львов. – 2012 – С. 351.

1 с

Л.А. Качор,

Л.М. Гнецко,

С.М.Эмельянова

О.Б. Петрушенко

63.

Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у шкільному віці

 

друк

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.66.

1 с

Г.А. Павлишин,

А.П. Філюк,

І.Є. Сахарова

С.О. Никитюк,

К.В.Левандовська

А.Б. Кабакова

64.

Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя

друк

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.67.

1 с

Г. А. Павлишин,

К. В. Левандовська,

Г. І. Корицький,

Т. А. Ковальчук,

Н. Ю. Лучишин,

Л. А. Качор

65.

Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей  шкільного віці

 

.

друк

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Том 4, №1. – С. 55.

1 с

Г. А. Павлишин

А. П. Філюк,

К. В. Левандовська,

І. Є. Сахарова,

С. О. Никитюк,

А. Б. Кабакова

66.

Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку

 

 

друк

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9-11 жовтня. – Київ. – 2013. –Том 4, №1. –  С. 5556.

2 с

Г.А. Павлишин,

І.С. Сміян,

І.Є. Сахарова,

С.О. Никитюк,

Т.А. Ковальчук,

Н.Ю. Лучишин,

К.В. Козак

 67.

Ожиріння у хворих дитячого віку: лікувати чи спостерігати?

друк

Сучасна педіатрія. – №2. – 2013. – С.20– 25.

(фахове видання)

4 с

Г.А. Павлишин,

О.Я. Самсон,

І.І. Андрікевич

  68.

Сучасні підходи до діагностики діабетичної кардіоміопатії у дітей і підлітків

друк

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. –  2013. –  Т4, №2.С.58 65.

8 с

І.С. Сміян,

О.Р. Шило

 

  69.

Subclinical diabetic cardiomyopathy in children

 

Електр

«The 9 th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology: Predictive Medicine to improve the Care of children”  19 – 22 вересня, 2013, Мілан, Італія

 

Немає

  70.

Епідеміомогічні аспекти синдрому артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків м. Тернополя

друк

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології». ­– 20 – 21 березня. – Тернопіль. – 2014. – С. 7-8.

 1с

Г.А. Павлишин

  71.

Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя

друк

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експери­ментальної медицини».  – 21 травня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 97.

 

 

1 с

Г.А. Павлишин

Т.А.Ковальчук

С.О.Никитюк

Н.Ю. Лучишин

В.В. Слива

та інші

  72.

Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію 

друк

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Матеріали X Конгресу педіатрів України. – 6-8 жовтня. – Київ. – 2014. – Том.6 №1. – С. 64–65.

2 с

Г.А. Павлишин

Т.А. Ковальчук

К.В. Козак

О.І. Слободян

Н.Ю. Лучишин

та інші

  73.

Клінічні та фенотипічні патерни у школярів з надлишковою масою тіла та ожирінням

друк

Вісник наукових досліджень. –  №1 (78) – 2015. –  С. 35–37 

(фахове видання)

 

3 с

Немає

74.

Epidemiological aspects of arterial hypertension and obesity in children and adolescents of Ternopil region, Ukraine

друк

The Fifth European Conference on Biology and Medical Sciences, 28th March 2015. – Vienna - p. 79-85

 

1 с

G.A. Pavlyshyn, V.B. Furdela, N.B. Haliyash

 

75

Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016.

1 с

Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. , Галіяш Н.Б.,

Горішна І.Л.,

Слива В.В.,

Фурдела В.Б.,

Бойко В.Г.

76

Wolcott-Rallison syndrome: clinical case presentation

електр

55th Annual ESPE meting Horizons of Paediatric  Endocrinology, 10-12 September 2016. – Paris. France.

2 с

V.B. Furdela,

Н.A. Pavlyshyn

ІІІ. Авторські свідоцтва, патенти

 1

Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200

від 14.01.2013

 

 

Г.А Павлишин,

С.О. Никитюк

Т.А. Ковальчук

 

       2.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни»

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569

від 11.07.2014

 

 

І.Л. Горішна

3.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases»

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570

від 11.04.2014

 

 

І.Л. Горішна

      4.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика»

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573

від 11.07.2014

 

 

Немає

 5.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics»

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574

від 11.07.2014

 

Немає

ІV. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

1

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам

 

друк

Матеріали науково-методичної конференції “Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних тех­но­логій”. - Терно­піль, ТДМУ. – 2010. - С. 12–14.

3 с

Г.А. Павлишин,

 І.Є. Сахарова,

І.О.Багірян,

І.Л. Горішна,

С.О.Никитюк,

 

2

Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів

 

друк

Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації”. – 12-13 травня. – Тернопіль. – 2011. – С. 311–312.

2 с

Г.А. Павлишин,

І.Л. Горішна,

І.Є. Сахарова,

С.О. Никитюк,

І.М. Горішний,

Н.Ю. Лучишин

3

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій

 

друк

Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних техно­логій». – 18 червня. – Тернопіль. – 2011. – с.12 –17.

6 с

Г.А. Павлишин,

 І.Л. Горішна,

І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк,

І.М. Горішний,

Т.А. Ковальчук,

Н.Ю. Лучишин

4

Сходинки до оволодіння професією лікаря

друк

Навчально-методичний посібник

ISBN 978-966-673-192-3

244с.

Сміян І.С.

Павлишин Г.А.

Синицька В.О.

Горішна І.Л.

Волянська Л.А.

5

Cучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам

друк

Збірник матеріалів конгресу «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: X ювілейна всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18–19 квітня. –  Тернопіль. – 2013. – с. 244–245.  

2 с

Г.А. Павлишин

І.Є. Сахарова

В.Є. Бузько

   6

Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – 15–16 травня. – Тернопіль. – 2014 – с. 242–243.

2 с

Г. А. Павлишин,

Н. Ю. Лучишин,

Т. А. Ковальчук, 

C. О. Никитюк,

Н. Б. Галияш,

И. М. Сарапука

В. В. Слива

 

7

Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії

друк

Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф.  з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т.  / Терноп. держ. мед. ун-т  ім.  І. Я. Горбачевського.  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – с. 236

1 с

Г.А. Павлишин,

Н. Б. Галіяш,

В. Б. Фурдела,

І. Л. Горішна,

С. О. Никитюк,

Н. Ю. Лучишин,

В. В. Слива

Comments