Навчальна робота

Навчання на кафедрі здiйснюється англійською та російською мовами згiдно з програмами навчальних дисциплін, затвердженими Центральним методичним кабiнетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

Щосеместрово викладачі кафедри оновлюють методичне забезпечення навчального процесу (навчальні програми, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, презентації лекцій, методичні розробки для студентів, перелік практичних навичок та алгоритми їх виконання, розклад відробок пропущених занять) відповідно до навчального плану і розміщують їх у системі дистанційної освіти "MOODLE" для використання студентами нашого університету. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями клінічної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини.

Під час практичної частини заняття студенти працюють біля ліжка хворої дитини: записують результати об'єктивного обстеження, обгрунтовують попередній діагноз, розписують плани додаткових методів дослідження та лікування.

Проф. Павлишин Г.А. проводить заняття у відділенні для новонароджених (2014 р.)

Практична частина заняття у гастроентерологічному відділенні (2014 р.)

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина». "Крок 2" є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів. «Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі. Тому на кожному практичному занятті студенти старших курсів опрацьовують педіатричні питання з бази тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-2".

Робота над тестовими завданнями (2016 р.)

Відпрацювання практичної навички (2016 р.)

Студенти мають можливість працювати у навчально-наукових гуртках за різними педіатричними спеціалізаціями, готують наукові доповіді і представляють їх на конференціях конгресах України та за кордоном.

Велика увага приділяється відпрацюванню студентами практичних навичок по догляду та обстеженню дітей на ляльках-манекенах.

Щороку на кафедрі викладачі організовують олімпіади з педіатрії для студентів 5-6 курсів, піднімаючи інтерес студентів до вивчення дисципліни. Олімпіади слугують своєрідним «поштовхом» до розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей. Олімпіади охоплюють здібних студентів, пропонуючи кожному спробувати свої сили, самостійно сформулювати висновки і узагальнення, збагатити кругозір та інтелект, отримати додаткові знання, виховати самостійність мислення, завзятість у досягненні поставленої мети, відчуття відповідальності за виконану роботу. Олімпіади сприяють професійній орієнтації студентів і продовженню навчання, підвищуючи конкурентоспроможність випускників ТДМУ на ринку праці. Крім того, участь в олімпіаді дає студентам можливість адекватно оцінити свій рівень предметної підготовки та стимулює до її подальшого вдосконалення.

З великим задоволенням і неабиякою охотою в олімпіаді беруть участь студенти, здебільшого, зорієнтовані на здобуття знань, необхідних для успішного навчання й наступного професійного зростання після закінчення ВНЗ. Щороку проведені нами предметні олімпіади презентують нам нових обдарованих молодих людей.

Розбір клінічної ситуації проф. Павлишин Г.А. та студентки 5 курсу Араба Асо Одум (2017 р.)

Організатори та учасники щорічної олімпіади з педіатрії (2017 р.)

У роботі кафедри застосовуються матеріали, захищені авторським правом, а саме:

    1. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» / Г.А Павлишин, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк, Т.А. КовальчукСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200 від 14.01.2013
    2. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569 від 11.07.2014
    3. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570 від 11.04.2014
    4. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика» / В.Б. Фурдела Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573 від 11.07.2014
    5. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics» / В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574 від 11.07.2014