Навчальна робота

Навчання на кафедрі здiйснюється англійською мовою згiдно з програмами навчальних дисциплін, затвердженими Центральним методичним кабiнетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

Щосеместрово викладачі кафедри оновлюють методичне забезпечення навчального процесу (навчальні програми, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, презентації лекцій, методичні розробки для студентів, перелік практичних навичок та алгоритми їх виконання, розклад відробок пропущених занять) відповідно до навчального плану і розміщують їх у системі дистанційної освіти Moodle для використання студентами нашого університету. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями клінічної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини.

Проф. Павлишин Г.А. демонструє правила огляду новонародженого під час практичного заняття із неонатології (2022 рік)

Доц. Горішна І.Л. допомагає студентам засвоїти навички аускультації маленьких пацієнтів (2022 рік)

Студенти здійснюють фізикальне обстеження малюків у відділенні лікарні (2022 рік)

Студенти беруть участь у заходах, які організовують викладачі кафедри (2022 рік)

У 2021-2022 навчальному році, у період дії карантину у зв'язку з пандемією СОVID-19 та збройною агресією проти України, викладачі кафедри, дотримуючись графіку навчального процесу, проводили заняття у дистанційній формі. Зокрема, використовували системи управління навчальним контентом Moodle, сервісу відео трансляцій Teams, які дозволяють максимально оптимізувати дистанційні заняття: поряд з усним спілкуванням, проводиться онлайн тестування та заняття з наступним обговоренням теми, аналізом помилок, демонстрацією навчальних слайдів з усім необхідним змістом.

Проф. Павлишин Г.А. приймає захист історії хвороби в умовах дистанційного навчання студентів під час карантину через пандемію СOVID-19 (2022 рік)

Доц. Лучишин Н.Ю. проводить дистанційне практичне заняття з педіатрії в програмі Teams зі студентами ІV курсу (2022 рік)

Практичні заняття студентів факультету іноземних студентів відбуваються на базі різних відділів Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні та в центрі симуляційного навчання ТНМУ.

Доц. Горішна І.Л. зі студентами V курсу оглядає пацієнтів відділення під час практичного заняття з дитячих інфекційних хвороб (2020 рік)

Під час практичної частини заняття студенти працюють біля ліжка хворої дитини: записують результати об'єктивного обстеження, обгрунтовують попередній діагноз, розписують плани додаткових методів дослідження та лікування.

Доц. Галіяш Н.Б. проводить заняття з пропедевтичної педіатрії для студентів ІІІ курсу (2019 рік)

Студенти ІІ курсу на практичному занятті відпрацьовують практичну навичку (2019 рік)

Проф. Павлишин Г.А. проводить заняття у відділенні для новонароджених (2014 рік)

Студент четвертого курсу працює біля ліжка хворого гастроерологічного відділення (2014 рік)

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина». "Крок 2" є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітній програмі підготовки спеціалістів. «Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі. Тому на кожному практичному занятті студенти старших курсів опрацьовують педіатричні питання з бази тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-2" та IFOM STEP-2.

Доц. Фурдела В.Б. допомагає студентам VI курсу у роботі над тестовими завданнями Крок-2 (2016 рік)

Проф. Павлишин Г.А. перевіряє засвоєння студентами практичних навичок на манекені (2016 рік)

Доц. Ковальчук Т.А. проводить практичне заняття в центрі симуляційного навчання зі студентами VI курсу (2018 рік)

Велика увага приділяється відпрацюванню студентами практичних навичок по догляду та обстеженню дітей на ляльках-манекенах.

Щороку на кафедрі викладачі організовують олімпіади з педіатрії для студентів 5-6 курсів, піднімаючи інтерес студентів до вивчення дисципліни. Олімпіади слугують своєрідним «поштовхом» до розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей. Олімпіади охоплюють здібних студентів, пропонуючи кожному спробувати свої сили, самостійно сформулювати висновки і узагальнення, збагатити кругозір та інтелект, отримати додаткові знання, виховати самостійність мислення, завзятість у досягненні поставленої мети, відчуття відповідальності за виконану роботу. Олімпіади сприяють професійній орієнтації студентів і продовженню навчання, підвищуючи конкурентоспроможність випускників ТДМУ на ринку праці. Крім того, участь в олімпіаді дає студентам можливість адекватно оцінити свій рівень предметної підготовки та стимулює до її подальшого вдосконалення.

З великим задоволенням і неабиякою охотою в олімпіаді беруть участь студенти, здебільшого, зорієнтовані на здобуття знань, необхідних для успішного навчання й наступного професійного зростання після закінчення ВНЗ. Щороку проведені нами предметні олімпіади презентують нам нових обдарованих молодих людей.

Проф. Павлишин Г.А. розбирає клінічну ситуацію з учасницею олімпіади, студенткою V курсу (2017 рік)

Організатори та учасники щорічної олімпіади з педіатрії (2017 рік)

Колектив кафедри надає великого значення умінню студентів спілкуватися з хворими – комунікативній компетентності лікаря , яка починає формуватися ще в процесі навчання в медичному вузі, згодом у процесі самостійного професійного спілкування з хворими, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня освіти, соціальної і професійної приналежності. Спочатку, на ранніх етапах навчання, починаючи взаємодіяти з хворими, майбутні лікарі часто несвідомо, за механізмом наслідування, копіюють стиль поведінки тих лікарів-викладачів, яких особливо поважають, на чию думку орієнтуються. Доц. Галіяш Н.Б. зі співавторами розробили та опублікували посібник для навчання студентів комунікативним навичкам. Планується друк англійською мовою.

Посібник, опублікований викладачами ТНМУ (2019 рік)

Студенти мають можливість працювати у навчально-наукових гуртках за різними педіатричними спеціалізаціями, готують наукові доповіді і представляють їх на конференціях конгресах України та за кордоном.

У роботі кафедри застосовуються матеріали, захищені авторським правом, а саме:

    1. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» / Г.А Павлишин, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200 від 14.01.2013

    2. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569 від 11.07.2014

    3. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570 від 11.04.2014

    4. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика» / В.Б. Фурдела Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573 від 11.07.2014

    5. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics» / В.Б. Фурдела. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574 від 11.07.2014