Наукова робота

     Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності лікувального процесу, удосконаленню методів діагностики та лікування дітей із різноманітними соматичними та інфекційними захворюваннями, розвитку медичної науки, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо. 

 Основні форми наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри:

Колективом кафедри за останнє десятиріччя отримано понад 10 патентів на винахід, а також 7 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 600 наукових праць у журналах і збірниках статей у фахових виданнях, в тому числі індексованих у базі Scopus . 

Щорічно викладачі кафедри організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях, які відбуваються у стінах нашого ВУЗу та інших навчальних закладах України та зарубіжжя, під час яких науковці, фахівці діляться як сучасними європейськими стандарти щодо діагностики та лікуванні педіатричної патології, так і своїми новими напрацюваннями.

У 2022 році професор Павлишин Г.А., доцент Сарапук І.М. та аспірант Сатурська У.В. представляли Асоціації неонатологів України  на ХІІ Міжнародному конгресі Союзу європейських неонатальних і перинатальних товариств (12th International Congress of UENPS) , основною метою якого було удосконалення діагностики та лікування захворювань у новонароджених, оптимізація антенатального втручання на зменшення недоношеності, update європейських підходів щодо пологового залу.  Вони представили результати кафедральної науково-дослідної роботи "Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження"  

Професор Павлишин Г.А., доцент Сарапук І.М. та аспірант Сатурська У.В.  беруть участь у ХІІ Міжнародному конгресі Союзу європейських неонатальних і перинатальних товариств  (м. Краків, 2022 рік)

В рамках науково-дослідних робіт, що виконувались на базі кафедри, були науково обгрунтовані ряд прогресивних питань педіатрії, зокрема:

Під керівництвом проф. Павлишин Г.А. кандидатські дисертації захистили:

За результатами НДР кафедри встановлено, що поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка серед підлітків з первинною артеріальною гіпертензією становить 7,3 % незалежно від статі. При надлишковій масі тіла або ожирінні поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка зростає вдвічі (до 15,8 %). Таким чином, надлишкову масу тіла або ожиріння можна вважати  предиктором розвитку гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. Поширеність ретинопатії у хворих на артеріальну гіпертензію підлітків складає 22,7 %. Ні стать, ні надлишкова маса тіла або ожиріння на епідеміологію ретинопатії не впливають. Окрім цього були верифіковані діагностично значущі маркери метаболічного синдрому у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. Застосування запропонованого алгоритму діагностики метаболічного синдрому сприятиме своєчасному виявленню метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням задля обґрунтованого підходу до ведення такої групи пацієнтів і запобігання розвитку асоційованих захворювань. Отримані дані були представлені на X Конгресі педіатрів України.

На 5-му Конгресі Європейської академії педіатричних товариств (EAPS) у м. Барселона (Іспанія) були представлені результати використання показників окисного стресу й апоптичної активності нейтрофілів для діагностики ступеня тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

Доц. Фурдела В.Б. працювала над проблемою дитячого ожиріння, яке становить серйозну соціально-психологічну проблему, обумовлену низькою мотивацією до зниження і тривалої стабілізації маси тіла у дитини, її батьків, та є таким, що призводить до збільшення ризику розвитку серцево-судинних катастроф та рівня смертності від серцево-судинних захворювань у майбутньому. Метою дослідження було встановити поширеність ожиріння серед підлітків м. Тернополя. Обстежено 540 школярів двох середньоосвітніх шкіл м. Тернополя віком 9-17 років. Надлишкову масу тіла виявили в 11,1, ожиріння – 4,8, дефіцит маси тіла – 6,1 % підлітків. Аналіз результатів вимірювання артеріального тиску у школярів дозволив простежити залежність останнього від маси тіла обстежених. Так, у третини дітей з надлишковою масою тіла чи ожирінням зафіксовано  лабільну артеріальну гіпертензію незалежно від статі, а гіпертензію І та ІІ ступеня виключно у хлопців з ожирінням (по 1,8 % відповідно). Лише у 44,5 % підлітків чоловічої та 33,3 % особин жіночої статі з надлишковою масою тіла чи ожирінням реєстрували нормальні показники артеріального тиску. Проведений кореляційний аналіз між рівнем артеріального тиску обстежених та їх антропометричними показниками дозволив встановити прямий зв’язок з масою тіла (r= 0,56, p<0,001), обводами талії (r= 0,39, p<0,001) та стегон (r= 0,5, p<0,001). Таким чином, поширеність надлишкової маси тіла та ожиріння серед підлітків міста Тернополя становить 11,1 та 4,8 %. У половини дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням реєструється підвищений артеріальний тиск, що потребує ретельного моніторингу профільними спеціалістами з метою профілактики ранніх ускладнень захворювання.

В рамках міжкафедральної НДР “Клініка, епідеміологія Лайм бореліозу у жителів Тернопільської області” було проведено опитування студентів місцевих ВИШів. Студенти обох Тернопільських університетів розуміють ризик зараження такою інфекційною хворобою, як Лайм бореліоз не тільки в лісі, але і в садах, парках та сільській місцевості. Понад 16,5% студентів Національного педагогічного університету  ім. В. Гнатюка (ТНПУ) та Національного технічного університету ім. І. Пулюя (ТНТУ) з м.Тернополя оцінюють свої знання про Лайм-Бореліоз як мінімальні. Знання про належний спосоіб видалення кліщів, методи захисту від укусів кліщів (одяг, репеленти) повинні стати важливим елементом профілактичних заходів серед студентів у регіонах підвищеного ризику Лайм бореліозу та м. Тернополя.


На запрошення декана медичного факультету Жешувського університету, організатора «XXXV Zjazd Polskiego Towarzhystwa Pediatrycznego», dr hab., prof. Artur Mazur викладачі нашої кафедри у 2019 року взяли активну участь у роботі цього форуму. На форумі були представлені усні та постерні доповіді науковців Тернопільського національного медичного університету: «Kangaroo care with skin-to-skin contact and short-term outcomes for very preterm infants», «The glycemic state in ukrainian adolescents with overweight and obesity»,  «Metabolic disorders in adolescents with overweight and obesity», «Short and long-term impact of exposure to the main factors of environment on children with hypersensitivity in Ukraine», «Molecular genetic studies of gene polymorphism of β2-adrenoreceptors in children with bronchial asthma». 

Делегація викладачів кафедри, які приймали участь у 35-му з'їзді педіатричного польського товариства (м. Жешув, 2019 рік)

Аспірант Анна-Марія Шульгай представляє стендову доповідь на 35-му з'їзді педіатричного польського товариства (м. Жешув, 2019 рік)

В рамках науково-практичних конференцій викладачі кафедри проводять майстер-класи для практичних лікарів міста і області. 

Проф. Павлишин Г.А. під час науково-практичної конференції з міжнародною участю «Європейські стандарти діагностики та лікування ендокринопатій дитячого віку: імплементація в практику сімейного лікаря» (м. Тернопіль, 2019 рік) 

Асистент Слива В.В. проводить майстер-клас  з використання небулайзерів у дитячій практиці для педіатрів області  (м. Тернопіль, 2019 рік) 

Доц. Ковальчук Т.А. доповідає на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Європейські стандарти діагностики та лікування ендокринопатій дитячого віку: імплементація в практику сімейного лікаря» (м. Тернопіль, 2019 рік) 

Доц. Лучишин Н.Ю. доповідає на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Європейські стандарти діагностики та лікування ендокринопатій дитячого віку: імплементація в практику сімейного лікаря» (м. Тернопіль, 2019 рік) 

Результати своїх наукових досліджень та клінічні випадки викладачі кафедри педіатрії №2 щорічно представляють на університетських науково-практичних конференціях та конференціях, що відбуваються за кордоном.

Доц. Галіяш Н.Б. представляє стендову доповідь на науково-практичній конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (м. Тернопіль, 2019 рік)

Доц. Фурдела В.Б. брала участь у 57 щорічному конгресі європейської асоціації дитячих ендокринологів «The 57th Annual ESPE Meeting» (м. Афіни, Греція, 2018 рік) 

Асистент Слива В.В. бере участь у  зустрічі Європейської академії алергології та клінічної імунології (м. Лондон, 2017 рік)

За сприянням кафедри педіатрії №2  26 травня 2017 року підписана угода між Жешувським університетом та ТДМУ про співпрацю в напрямках педіатрії, неонатології, дитячої ендокринології 

Ректор Жешувського університету (Польща)  проф. Сільвестр Чопек, декан медичного факультету Жешувського університету проф. Артур Мазур на зустрічі з ректором ТДМУ проф. Михайлом Кордою (м. Тернопіль, 2017 р.)

Доц. Галіяш Н.Б. була учасником Національної конференції з глобальної ерадикації поліомієліту за підтримки ВООЗ (м. Київ, 2016 рік) 

Проф. Павлишин Г.А. та асист. Сарапук І.М.  брали участь у  міжнародній конференції з клінічної неонатології  (м. Турин, 2016 рік)

Проф. Павлишин Г.А. під час науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (м. Тернопіль, 2015 рік)

Участь викладачів кафедри у міжнародній конференції, присвяченій вивченню поширеності бронхіальної астми та інших алергопатологій серед дитячого населення Польщі, України та Білорусі ( м. Краків, 2011 рік)

У 2018 році в рамках НДР “Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря” проведено обстеження 70 дітей у віці 4-14 років з діагнозом негоспітальної пневмонії. Визначення окисних модифікацій ліпідів та білків проводили в спільній пробі сироватки крові, в якій після осадження білків за допомогою 20% сульфосаліцилової кислоти надосад використовували для визначення продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), а осад – окисних модифікацій або карбонільних похідних білків (КПБ). Порушення стабільності ДНК визначали методом лужного осадження сироватки крові в 50 мМтрис-ЕДТА буфері рН 8,0, що містить 0,5% натрію додецил сульфат. Вміст ДНК визначали за допомогою барвника Hoescht 33342 за присутності 0.4 MNaCl, 4 мM натрій холату та 0,1 Mтрис (pH 9), для запобігання проникнення слідових кількостей натрію додецил сульфату у надосадовій рідині. Флуоресценцію реєстрували при хвилі збудження (ex.) = 360 нм та емісії (em.) = 450 нм одразу та через 15 хв інкубації в темряві. Вміст ДНК визначали за калібрувальною кривою, побудованою на комерційному зразку ДНК (Sigma) в діапазоні 1,5-25 мкг/мл та виражали як частку безбілкової форми ДНК до загальної кількості ДНК у клітині. Аналіз спонтанної окисної модифікації білків (ОМБ) сироватки крові у обстежених дітей виявив суттєві відмінності інтенсивності оксидативного стресу. Було виявлено, що різке посилення окислювальних процесів в результаті впливу інфекційного агента у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію, при недостатній відповіді системи антиоксидантного захисту призводить до розвитку окисного стресу та зростання рiвня ОМБ і розривів ланцюгів ДНК, та свiдчить про початок зриву компенсаторних механiзмiв, що є одним з універсальних механізмів ушкодження тканин організму. Таким чином, ОМБ та посилення фрагментації ДНК є раннім маркером окисного стресу у хворих.

Доц. Ковальчук Т.А. провела дослідження, метою якого було вивчити поширеність ювенільної ортостатична дисрегуляції (ОД) та окремих її критеріїв серед дітей та підлітків із синкопе вазовагальної природи. Були обстежені 45 пацієнтів із вазовагальними синкопе (26 хлопців і 19 дівчат) та 41 здорова дитина (16 хлопців і 25 дівчат) віком 8-17 років. Ювенільну ОД діагностували за наявності ≥ 3 великих критеріїв, або 2 великих та ≥ 1 малого критерію, або 1 великого критерію та ≥ 3 малих критеріїв.  Було встановлено, що поширеність ювенільної ОД у групі дітей із рефлекторними вазовагальними синкопе становить 44,4 % та є достовірно вищою у порівнянні зі здоровими дітьми. Найчастіше у таких пацієнтів спостерігаються часті головні болі (62,2 %), відчуття серцебиття та/чи задишка після незначного фізичного навантаження (40,0 %), блідість (40,0 %), складнощі при підйомі з ліжка (33,3 %), схильність до головокружіння під час стояння (28,9 %). Такі критерії ОД як схильність до зомління у стоячому положенні, що в тяжких випадках призводить до падіння, втомлюваність, закачування у транспорті та знижений апетит з одинаковою частотою реєструються у пацієнтів із вазовагальними синкопе та здорових дітей і підлітків. Ретельний збір скарг та анамнезу у дітей із рефлекторними вазовагальними синкопе дозволить своєчасно запідозрити їх ортостатичний ґенез.  

Студенти також активно залучаються до роботи у науковому гуртку кафедри. Щорічно гуртківці беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця.